top of page

FUROSHIKI KIMONO WRAP

furoshiki kimono bottle wrap

Kimono Wrap

We love this elegant Kimono Bottle Wrap for gift-wrapping bottles. It's so pretty!

Wrap bottles in our Small or

Medium furoshiki.

DSC03899.jpg
furoshiki kimono bottle wrap diagram

Watch the Video

Be Inspired

bottom of page